Imprimă această pagină
Miercuri, 13 Iulie 2011 03:30

Accesarea finanţării nerambursabile pentru instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă

Scris de
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Finanţarea programului se realizează din veniturile Fondului pentru mediu. Programul se derulează în limita fondurilor prevăzute cu această destinaţie prin bugetul anual al Fondului pentru mediu, aprobat conform legii.

Suma alocată sesiunii, distribuită pe judeţe conform numărului de locuitori, se publică odată cu anunţarea deschiderii sesiunii de depunere a dosarelor de finanţare, prin dispoziţie a preşedintelui Administraţiei Fondului pentru Mediu. Dispoziţia presedintelui Administraţiei Fondului pentru Mediu se publică pe pagina de internet a Autorităţii, cel puţin cu 10 zile înainte de data deschiderii sesiunii de finanţare.

 

Etapele sesiunii de finanţare sunt următoarele:

a) publicarea pe pagina de internet a Autorităţii a ghidului şi a anunţului de deschidere a sesiunii de finanţare;

b) depunerea dosarelor de finanţare;

c) analiza conformităţii administrative şi a eligibilităţii solicitantului şi a proiectului;

d) aprobarea dosarelor de finanţare selectate;

e) postarea pe site-ul Autorităţii a listei dosarelor de finanţare aprobate şi respinse;

f) soluţionarea contestaţiilor;

g)încheierea contractelor de finanţare;

h) implementarea proiectului.

Prin program se finanţează următoarele instalaţii pentru încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv instalaţii pentru înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire:

a) instalarea de panouri solare;

b) instalarea de pompe de căldură, exclusiv aparate de aer condiţionat;

c) centrale termice pe bază de peleţi, brichete, tocătură lemnoasă, precum şi orice fel de resturi şi deşeuri vegetale, agricole, forestiere şi silvice.

 

Cuantumul finanţărilor se acordă după cum urmează:

a) până la 6.000 lei, pentru instalarea panourilor solare;

b) până la 8.000 lei, pentru instalarea pompelor de căldură, exclusiv aparate de aer condiţionat;

c) până la 6.000 lei, pentru instalaţie de producere a energiei termice pe bază de peleţi, brichete, tocătură lemnoasă, precum şi orice fel de resturi şi deşeuri vegetale, agricole, forestiere şi silvice.

 

În cazul cumularii în cadrul aceleiaşi cereri de finanţare a două tipuri de instalaţii, cuantumul finanţării solicitate nu poate depăşi valoarea cea mai mare acordată unui tip de proiect din cele două cumulate în cadrul programului.

 

Următoarele criterii sunt avute pentru a aprecia eligibilitatea solicitanţilor:

a) solicitantul este persoană fizică şi îşi are domiciliul pe teritoriul României;

b) solicitantul este proprietar/coproprietar al imobilului pe/în care se implementează proiectul; imobilul trebuie să nu facă obiectul unui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, unei proceduri de expropriere pentru cauza de utilitate publică;

c) solicitantul nu are obligaţii restante la bugetul de stat, bugete locale, conform legislaţiei naţionale în vigoare;

d) în activitatea desfăşurată anterior începerii proiectului, solicitantul nu a încălcat dispoziţiile legale privind protecţia mediului şi nu sponsorizează activităţi cu efect negativ asupra mediului.

În ceea ce priveşte eligibilitatea proiectelor, este obligatorie îndeplinirea cumulativă a următoarelor criterii:

a) proiectul respectă prevederile naţionale şi comunitare privind protecţia mediului;

b) proiectul vizează realizarea unei instalaţii conform cu scopul programului;

 

Sunt acceptate drept cheltuieli eligibile următoarele:

a) achiziţia de instalaţii pentru producerea de energie termică, inclusiv instalaţii pentru înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie regenerabilă;

b) cheltuielile cu montajul şi punerea în funcţiune a sistemului, efectuarea, verificarea probelor şi încercărilor;

c) taxa pe valoarea adăugată (TVA).

Atenţionăm aplicanţii interesaţi de obţinerea finanţării că vor fi eligibile pentru finanţare doar cheltuielile efectuate după semnarea contractului de finanţare nerambursabilă.

 

Dosarul de finanţare trebuie să cuprindă:

a) cerere de finanţare nerambursabilă;

b) declaraţie pe propria răspundere a solicitantului;

c) copie de pe actul de identitate al solicitantului;

d) extras de carte funciară pentru informare nu mai vechi de 30 de zile sau extras de carte funciară pentru autentificare valabil la data depunerii cererii de finanţare, care să ateste dreptul de proprietate/coproprietate al solicitantului asupra imobilului pe/în care se va realiza proiectul, în original, pentru solicitanţii care deţin individual un imobil;

e) copia cărţii funciare şi extras de carte funciară individuală, pentru proprietăţi comune, pot fi maximum două unităţi individuale trecute pe aceeaşi carte funciară, care adunate trebuie să fie egale cu 1 (un) întreg;

f) autorizaţie de construire emisă solicitantului, în copie legalizată pentru imobilele aflate în construcţie, valabilă la data depunerii, inclusiv ordinul de începere a lucrărilor emis în conformitate cu Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

g) certificat de atestare fiscală privind plata obligaţiilor la bugetul local, în original, valabil la data depunerii dosarului de finanţare, eliberat de către organele competente de pe raza cărora îşi are domiciliul solicitantul;

h) adeverinţa privind existenţa contului bancar al solicitantului finanţării, emisă de o banca comercială sau extras de cont;

i) un plic pe care se va completa numele şi adresa completă a solicitantului, titlul programului: "Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire", precum şi sesiunea de depunere.

 

Lipsa unui document sau prezentarea acestuia sub o altă formă decât cea solicitată sau ieşirea sa din perioada de valabilitate, precum şi neîndeplinirea unui criteriu de eligibilitate determină respingerea dosarului de finanţare.

Solicitantul poate depune dosarul de finanţare începând cu prima zi de deschidere a sesiunii de depunere, iar un solicitant poate depune în cadrul sesiunii de finanţare o singură cerere de finanţare. În cadrul aceleiaşi cereri de finanţare se pot cumula două tipuri de instalaţii. În cazul imobilelor cu doi sau mai mulţi coproprietari se poate depune o singură cerere de finanţare, pentru acel imobil, pe sesiune.

Dosarul de finanţare conţinând toate documentele obligatorii va fi depus la sediul agenţiei judeţene pentru protecţia mediului pe raza căreia domiciliază solicitantul.

Personalul agenţiei judeţene pentru protecţia mediului pe raza căreia domiciliază solicitantul, cu responsabilitaţi în derularea programului, verifică conformitatea administrativţ a documentelor. Dupţ constatarea conformităţii, cererea de finanţare primeşte număr de înregistrare de la agenţia judeţeană pentru protecţia mediului pe raza căreia domiciliază solicitantul, în ordinea sosirii. Dosarele de finanţare conforme din punct de vedere administrativ se înaintează în plic sigilat împreună cu fişa conformităţii administrative completată la Administraţia Fondului pentru Mediu. Dosarele de finanţare sunt analizate în vederea selecţiei de către Comisia de analiză numită prin dispoziţie a preşedintelui Autorităţii.

Comisia poate solicita documente sau informaţii suplimentare cu privire la documentele depuse, în vederea clarificării dosarului de finanţare, dacă pe parcursul analizei se constată necesitatea furnizării lor. Solicitanţii au obligaţia de a furniza, în maximum 10 zile lucrătoare de la data solicitării, documentele şi informaţiile solicitate. În caz contrar, dosarul de finanţare este respins.

După avizare, Comitetul director al Autorităţii propune spre aprobare Comitetului de avizare al Autorităţii centralizatorul cuprinzând proiectele selectate. Comitetul director al Autorităţii avizează centralizatorul privind proiectele respinse.

Comunicarea hotărârii Comitetului de avizare al Autorităţii privind proiectele aprobate, respectiv centralizatorul cuprinzând proiectele respinse se realizează prin postarea pe site-ul Autorităţii.

Împotriva deciziei Comitetului director la sediul Autorităţii se poate depune contestaţie în termen de 10 zile de la data comunicării rezultatelor, respectiv de la postarea listei cu dosarele de finanţare respinse pe site-ul Autorităţii. Autoritatea soluţionează contestaţia în termen de 15 zile de la înregistrarea acesteia la registratura Autorităţii.

Solicitantul a cărui cerere de finanţare a fost aprobată se prezintă la sediul agenţiei judeţene pentru protecţia mediului pe raza căreia domiciliază, pentru semnarea contractului de finanţare nerambursabilă, având asupra sa actul de identitate, în original. Se consideră renunţare la finanţarea aprobată neprezentarea solicitantului pentru semnarea contractului de finanţare nerambursabilă în termen de 60 de zile de la comunicarea aprobării dosarului de finanţare, respectiv de la publicarea pe site-ul Autorităţii a listei dosarelor de finanţare aprobate.

Contractul de finanţare nerambursabilă intră în vigoare la data semnării acestuia de către părţile contractante şi este valabil până la finalizarea proiectului, dar nu mai târziu de 12 luni de la data semnării.

În condiţiile neexecutării de către beneficiar a obligaţiilor din contractul de finanţare nerambursabilă, acesta poate fi reziliat, beneficiarul fiind înştiinţat asupra rezilierii contractului prin "Notificare de reziliere a contractului pentru finanţare". Rezilierea contractului de finanţare nerambursabilă din culpa beneficiarului are drept consecinţă restituirea, în termenul precizat în notificare, de către beneficiar a finanţării primite, sub forma de plată de daune-interese în cuantum egal cu suma trasă din finanţarea nerambursabilă acordata, la care se adaugă dobânda legală pentru suma acordată, la nivelul dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României, calculată de la data plăţii. În cazul nerestituirii finanţării, Autoritatea procedează la executarea contractului de finanţare nerambursabilă, în condiţiile Codului de procedură fiscală. În cazul în care încetarea contractului intervine înainte de decontare, beneficiarul nu este obligat la plata de daune-interese.

Suma aprobată nu se poate suplimenta, beneficiarul trebuind să asigure din surse proprii finalizarea proiectului. Autoritatea nu acordă plăţi în avans şi finanţează cheltuieli eligibile efectuate după semnarea contractului de finanţare nerambursabilă. De asemenea, Autoritatea nu efectuează plăţi pentru facturile reprezentând avansuri în baza contractelor încheiate între beneficiarii finanţării şi furnizorii de servicii/produse/lucrări aferente proiectului. În vederea decontării cheltuielilor eligibile, beneficiarul este obligat să facă dovada achitării integrale a serviciilor/produselor/lucrărilor aferente proiectului.

 

Documentele obligatorii ce vor fi depuse de Beneficiarii finanţării pentru decontare sunt următoarele:

a) cererea de tragere;

b) contractul de execuţie, în copie legalizată;

c) factura fiscală/facturile fiscale, în copie şi original pentru conformitate;

d) documente bancare privind achitarea facturilor fiscale prezentate (extrase de cont cu viza instituţiei financiar-bancare însoţite de ordine de plată) şi/sau chitanţă;

e) proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, în original;

f) certificatul de garanţie emis de producător pentru instalaţie, în copie;

g) un plic pe care se vor completa numele şi adresa completă ale solicitantului, titlul programului: "Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire", precum şi numărul şi data contractului de finanţare nerambursabilă în baza căruia se solicită decontarea.

 

Personalul Autorităţii sau reprezentanţii instituţiilor desemnate pentru controlul programului pot efectua o vizită la punctul de lucru unde se implementează proiectul. Beneficiarul este obligat să prezinte toate documentele solicitate care au legatură cu proiectul odată cu efectuarea controlului. În cazul în care există neconcordanţe între documentele verificate în vederea decontării şi realitatea constatată pe teren, Autoritatea poate dispune rezilierea contractului.

Beneficiarul este obligat să menţina investiţia realizată în cadrul programului pentru o perioada de cel puţin un an după finalizarea sa. În perioada de monitorizare personalul Autorităţii sau reprezentanţii instituţiilor desemnate pentru controlul programului pot efectua vizite la faţa locului, în vederea constatării menţinerii/nemenţinerii investiţiei realizate. Finanţarea nerambursabilă acordată va fi recuperată în cazul în care obiectivele finanţate nu sunt folosite conform scopului stabilit, precum şi în cazul în care acestea au fost vândute în timpul derulării proiectului şi/sau după finalizarea proiectului, pe o perioadă de un an.

În finalul acestui articol ne exprimăm speranţa că acesta să fie o sursă utilă de informare în vederea implementării unui program care îşi propune să promoveze utilizarea energiei regenerabile de către fiecare dintre noi pentru sistemele de încălzire a locuinţelor.

Avocat colaborator senior
BOŞTINA & Asociaţii SPRL
Alexandru Sandu
Avocat partener
Coordonator Departamentul de Autorităţi Publice, Utilităţi şi Mediu
BOŞTINA & Asociaţii SPRL
Cătălin Gîscan

Prezentul articol îşi propune să prezinte mijloacele puse la dispoziţie pentru implementarea Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire.

Detalierea modului de accesare a finanţării pentru instalarea unor astfel de sisteme de încălzire care utilizează energie verde se regăseşte în Ordinul Ministrului Mediului şi Pădurilor nr. 1274/2011 pentru aprobarea Ghidului de finanţare, însă prezentul material îşi propune să aducă la cunoştinţă informaţiile generale de interes public pentru promovarea acestui instrument de finanţare în vederea implementării sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, respectiv prezentarea generală a programului, condiţiile de eligibilitate a solicitantului, a proiectului propus şi a cheltuielilor legate de acesta, procedura de accesare a finanţării, analiză şi selectare a dosarelor, aprobare, finantare, implementare şi monitorizare a proiectului propus.

Scopul programului îl reprezintă îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului prin reducerea gradului de poluare cauzată de arderea lemnului şi a combustibililor fosili utilizaţi pentru producerea energiei termice folosite pentru încălzire şi obţinerea de apă caldă menajeră, precum şi stimularea utilizării sistemelor care folosesc în acest sens sursele de energie regenerabilă, nepoluante, prin finanţarea din Fondul pentru mediu a proiectelor privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire.

Ultima modificare Vineri, 01 Mai 2015 23:46