Imprimă această pagină
Sâmbătă, 09 Iulie 2011 07:02

Sistem naţional de gestionare şi raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră în EU-ETS

Scris de
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

EU ETS - primul sistem internaţional de comercializare al emisiilor de CO2 din lume, înregistrează cca. 11.500 de instalaţii mari consumatoare de energie din Uniunea Europeană, care emit aproape jumătate din emisiile de CO2 din Europa; schema include instalaţiile de ardere, instalaţiile de producere fontă şi oţel, fabricile de ciment şi var, fabricile de ceramică, hârtie, sticlă şi rafinăriile de petrol.

Prin intermediul Planurilor Naţionale de Alocare (PNA), Statele Membre UE stabilesc  cantitatea totală de certificate de emisii de GES (emisii de CO2) care se acordă la nivel naţional şi la nivel de instalaţie EU ETS. Prima perioadă de comercializare a fost 2005 – 2007, cea de-a doua este între 2008 – 2012, iar a treia perioadă va începe din 2013.

În calitate de stat membru al UE, România a realizat prin HG nr.780/2006 transpunerea în legislaţia naţională a Directivei 2003/87/EC (EU ETS), care face parte din acquis-ul comunitar de mediu.

În România, numărul total de instalaţii EU ETS, în care se desfăşoară activităţile prevăzute în Anexa nr. 1 a HG nr.780/2006, aşa cum rezultă din Planul Naţional de Alocare, se prezintă astfel:

-   anul 2007:                       244 instalaţii;

-   perioada 2008-2012:       229 instalaţii.

Directiva EU ETS stabileşte la nivelul statelor membre, cadrul general privind schema de comercializare a certificatelor de emisii de GES, lăsând la latitudinea fiecărui stat membru  dezvoltarea legislaţiei subsecvente privitoare la obţinerea autorizaţiei privind emisiile de GES, monitorizarea şi verificarea emisiilor de CO2 provenite de la activităţile industriale care participă la EU ETS.

În vederea armonizării şi îmbunătăţirii funcţionării EU ETS este necesară cunoaşterea procedurilor aplicate de către fiecare stat membru pentru implementarea şi funcţionarea schemei, astfel încât Comisia Europeană, prin Decizia 2005/ 381/EC – art. 21, solicită fiecărui stat membru transmiterea anuală a unui raport privind aplicarea cerinţelor Directivei 2003/87/EC privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de GES – până la 30 iunie anul în curs (pentru datele aferente anului anterior).

Raportul, care constă în completarea de către fiecare stat membru a chestionarului privind implementarea Directivei 2003/87/EC, prevăzut în Anexa la Decizia 2006/803/EC, care amendează Decizia 2005/381/EC, cuprinde informaţii referitoare la:

-   procedura de alocare a certificatelor de emisii de GES;

-   utilizarea unităţilor de reducere a emisiilor (ERU) şi a reducerilor de emisii certificate (CER) rezultate din activităţile de proiect;

-   administrarea registrului naţional;

-   aplicarea cerinţelor din Ghidului privind monitorizarea şi raportarea emisiilor de GES;

-   desfăşurarea activităţii de verificare a rapoartelor privind monitorizarea emisiilor de   GES;

-   aspecte privind conformarea cu cerinţele Directivei EU ETS;

-   regimul fiscal al certificatelor de emisii de GES.

Pe baza rapoartelor primite de la statele membre, Comisia întocmeşte un raport privind aplicarea cerinţelor Directivei EU ETS în Uniunea Europeană, care are ca obiectiv cunoaşterea procedurilor aplicate de către fiecare stat membru pentru implementarea şi funcţionarea schemei, în vederea armonizării şi îmbunătăţirii funcţionării EU ETS.

Pentru îndeplinirea cerinţelor EU privind raportarea aplicării Directivei 2003/87/EC, în România s-a implementat la nivel central un sistem informatic de gestionare a informaţiilor privind implementarea Schemei de comercializare a certificatelor de emisii de GES (ECO2Nat ), prin intermediul căruia se creează la nivel central o bază de date emisii de CO2, necesară pentru îndeplinirea cerinţelor de monitorizare şi raportare a emisiilor de GES (CO2) provenite de la sectoarele, activităţile şi instalaţiile care intră sub incidenţa EU ETS.

Procesul de monitorizare a instalaţiilor ETS din România se bazează pe datele care sunt disponibile la nivelul operatorilor (cuprinse în rapoartele de monitorizare privind emisiile de gaze cu efect de seră), care sunt validate anual de către un organism de verificare acreditat şi transmise la Autoritatea Competentă pentru Protecţia Mediului până la 31 martie anul curent (pentru emisiile aferente anului precedent).

Configurarea sistemului informatic de gestionare a informaţiilor privind implementarea Schemei de comercializare a certificatelor de emisii de GES s-a realizat etapizat (prototip şi sistem final), în conformitate cu cerinţele legislative specifice României, astfel încât să reprezinte un instrument util, care să răspundă cerinţelor utilizatorului.

Sistemul informatic de gestionare a informaţiilor privind implementarea Schemei de comercializare a certificatelor de emisii de GES este alcătuit din două aplicaţii:

Ø  Aplicaţie la nivel local – dedicată operatorilor instalaţiilor EU ETS din România, care funcţionează ca aplicaţie autonomă şi permite înregistrarea datelor referitoare la emisiile de CO2 generate de instalaţie în perioada de raportare şi generarea raportului privind monitorizarea emisiilor de GES;

Ø  Aplicaţie la nivel central – ECO2Nat - dedicată utilizatorilor de la nivel central (MM şi ANPM), care funcţionează ca aplicaţie server SQL şi înlesneşte modul multi acces, şi cuprinde  următoarele module:

-   Modulul administrativ – permite controlul drepturilor de acces pentru anumite aplicaţii incluse în sistemul informatic, pentru anumite funcţii ale acestor aplicaţii şi pentru anumiţi operatori / instalaţii din anumite teritorii specificate. De asemenea această funcţie permite protecţia împotriva modificării datelor din baza de date şi generarea diverselor tipuri de rapoarte administrative.

-   Modulul poştal – dedicat înregistrării tuturor mesajelor electronice dintre ANPM şi entităţile din România implicate în ETS, (ex: operatori, agenţii locale sau regionale, organisme de verificare, etc.). Modulul poştal poate fi utilizat de asemenea  şi în procesul de organizare a documentelor trimise în interiorul departamentului.

-   Modulul CO2 – permite înregistrarea datelor relevante referitoare la monitorizarea emisiilor de CO2 aferente fiecărei instalaţii din România inclusă în ETS. De asemenea este prevăzută posibilitatea de înregistrare a datelor referitoare la situaţia legală a documentelor ETS, ca de exemplu planurile privind monitorizarea şi raportarea emisiilor de GES şi rapoartele privind monitorizarea emisiilor de GES verificate, depuse la ANPM.

-   Modulul Raport - permite 3 tipuri de raportări: de nivel (teritorial şi nivelurile datei de baze ECO2), de informaţii (gama de elemente legată de fiecare nivel), criterii – setul de parametrii privind datele disponibile pentru fiecare nivel specificat. De asemenea sistemul permite şi generarea unor rapoarte pre-definite, cu conţinut fix.

Modul de operare a sistemului informatic de gestionare a informaţiilor privind implementarea Schemei de comercializare a certificatelor de emisii de GES este prezentat în schema de mai jos:

Figura nr.1  Schema sistemului ECO2 Nat

Operatorii instalaţiilor ETS introduc datele referitoare la monitorizarea emisiilor CO2 care trebuie înregistrate şi sunt utilizate pentru întocmirea raportului privind monitorizarea emisiilor de GES, care este validat de către un organism de verificare acreditat.

Rapoartele privind monitorizarea emisiilor de GES verificate sunt transmise în format hârtie la ANPM, aceste date putând fi transmise şi în format electronic, pentru  importarea automată în baza de date la nivel central.

Sistemul informatic pentru monitorizarea şi raportarea emisiilor de GES (CO2) asigură colectarea şi prelucrarea datelor de emisii de CO2 provenite de la nivelul instalaţiilor EU ETS, într-un mod unitar şi facil, în conformitate cu cerinţele legale. Prin implementarea sistemului se reduce timpul necesar colectării datelor şi prelucrării ulterioare a acestora, în vederea întocmirii diferitelor tipuri de rapoarte interne şi rapoarte UE obligatorii (Decizia 2006/803/EC).

IRENE SAMOILA,

Expert senior protecţia mediului, Divizia Energie&Mediu, SC ISPE SA

 

Pentru îndeplinirea angajamentelor asumate prin Protocolul de la Kyoto, Uniunea Europeană a introdus schema europeană de comercializare a emisiilor de gaze cu efect de seră (EU-ETS), un mecanism bazat pe principii comerciale menit să încurajeze reducerile de emisii de gaze cu efect de seră (GES), într-o manieră tehnic şi economic eficientă.

Schema reduce costurile de atingere a unei ţinte specifice pe baza reducerii diferitelor costuri marginale ale participanţilor implicaţi, cu surse de emisii diferite. Economiile sunt relativ mari, în condiţiile în care costurile măsurilor de reducere diferă semnificativ de la o activitate industrială la alta.

Ultima modificare Vineri, 01 Mai 2015 23:46