• Ifat Web
  • Ecoatitudine Inscriere
  • Webbanner Ecomondo
  • Conf 3aprilie Web
Infomediu Europa

Infomediu Europa

Chiar dacă în privinţa integrării şi coerenţei structurale a zonelor situate de-a lungul frontierei româno – ucraniene s-au înregistrat progrese, nu putem ignora faptul că în acest domeniu persistă încă deficienţe serioase:

§ cooperarea inter-instituţională transfrontalieră este încă insuficient dezvoltată;

§ conexiunile dintre reţelele de infrastructură sunt încă insuficiente;

§ forumurile organizate pentru facilitarea apropierii dintre locuitorii şi instituţiile vecine sunt

încă puţine.

Pornind de la aceste premise, din iniţiativa Agenţiei pentru Protecţia Mediului Satu Mare, în parteneriat cu Primăria municipiului Satu Mare, s-a obţinut o finanţare în valoare de 780000 Euro pentru proiectul „Complex de educaţie ecologică şi de monitorizare a calităţii aerului în context transfrontalier”, prin Programul Phare CBC România – Ucraina 2005 şi va fi finalizat în luna iunie 2009 urmărind realizarea unui „Complex de educaţie ecologică şi de monitorizare a calităţii aerului în context transfrontalier” ce va avea ca scop extinderea infrastructurii de  monitorizare  a aerului în zona de frontieră şi dezvoltarea capacităţii instituţionale de acţiune şi cooperare în domeniul mediului.

Obiectivele proiectului:

Ø  pe termen scurt

Realizarea unui sistem modern de monitorizare a calităţii aerului şi comunicare în regiunea transfrontalieră;
Creşterea capacităţii instituţionale de acţiune în domeniul educaţiei privind protecţia mediului;
Crearea cadrului necesar pentru realizarea unui sistem instituţionalizat de cooperare între autorităţile publice, organizaţiile neguvernamentale şi unităţile de învăţământ cu preocupări în domeniul protecţiei mediului de pe ambele părţi ale frontierei;

Ø  pe termen mediu şi lung

Inducerea în rândul populaţiei şi a agenţilor economici – prin intermediul programelor educaţionale şi a măsurilor de informare – a unor schimbări pozitive de mentalitate şi a unei atitudini proactive faţă de mediu;
Determinarea unor mutaţii pozitive la nivelul autorităţilor publice locale şi regionale din zona graniţei româno-ucrainiene în privinţa alocărilor bugetare destinate protejării mediului.

Complexul de educaţie ecologică şi de monitorizare a aerului va găzdui, în premieră în Satu Mare şi la nivel naţional, o gamă complexă de activităţi destinate în special tinerei generaţii începând de la vârsta preşcolară, societăţii civile, administraţiei locale şi agenţilor economici, creând astfel premisele producerii unor mutaţii importante la nivelul mentalităţilor, ceea ce, pe termen mediu şi lung, va avea cu siguranţă rezultate cuantificabile în planul acţiunii.

În urma consultării APM cu Consiliul Local Satu Mare, o locaţie potrivită pentru promovarea educaţiei ecologice este fosta baie comunală din municipiul Satu Mare aflată în Grădina Romei.

Situarea complexului în cel mai mare parc din oraş – locul preferat de relaxare al copiilor de toate vârstele – ne face încrezători în ceea ce priveşte impactul pe care activităţile promovate îl vor avea asupra tinerei generaţii.

Alegerea acesteia pentru reabilitare a fost determinată de faptul că imobilul este situat în Grădina Romei, cel mai mare parc din municipiul Satu Mare. Grădina Romei se întinde pe o suprafaţă de 7,5 ha şi impresionează prin numeroasele exemplare deosebite din specii de arbori cum ar fi platanul, frasinul, plopul chinezesc, castanul porcesc, salcia pletoasă şi salcia plângătoare, nucul american şi nucul negru, mesteacănul, teiul cu frunza mică, catalpa, zada.

În prezent, cu sprijinul municipalităţii, în acest parc s-a construit un loc de joacă pentru copii, realizat la standarde europene, din materiale ecologice. Din aceste motive, alegerea unui astfel de cadru natural ca locaţie pentru sediul Complexului de educaţie ecologică şi de monitorizare a calităţii aerului are şi  valoarea de simbol al comuniunii dintre om şi natură, a capacităţii de regenerare a naturii.

Prin reabilitarea imobilului şi crearea Complexului de educaţie ecologică şi de monitorizare a calităţii aerului, clădirea va dobândi următoarele funcţiuni principale:

¨      săli de curs pentru preşcolari şi elevi din învăţământul gimnazial şi liceal şi pentru formarea profesională a cadrelor didactice

Pornind de la necesitatea educării în spirit ecologic a tinerei generaţii, complexul oferă spaţiul adecvat desfăşurării orelor de ecologie, punând la dispoziţia elevilor şi profesorilor materialul didactic necesar, un laborator cu aparatură performantă şi posibilitatea de a colabora cu specialişti în protecţia mediului.

În prezent „Ecologia” fiind o materie opţională,  unităţile de învăţământ nu oferă condiţii nici în ceea ce priveşte dotarea materială şi nici în ceea ce priveşte pregătirea profesorilor. În marea majoritate a cazurilor, profesorii care predau această disciplină nu au o pregătire de specialitate.

¨      sală de conferinţă. Va servi la organizarea de conferinţe, cursuri, seminarii şi reuniuni la nivel regional şi transfrontalier, destinate reprezentanţilor comunităţilor locale, ai organizaţiilor neguvernamentale cu preocupări în domeniul ecologiei, ai învăţământului preuniversitar şi universitar, întâlnirilor dintre tinerii ecologişti din România şi Uniunea Europeană, întâlnirilor de lucru cu partenerii din Ucraina.

¨      sală de expoziţie, cerc ecologic.Va servi pentru expunerea lucrărilor realizate de elevii care frecventează cercul ecologic, a desenelor, picturilor şi fotografiilor având ca temă protecţia mediului, a obiectelor realizate din materiale reciclabile.

¨coş de fum. Pe coşul de fum cu  o înălţime de circa 30 m va fi montată o cameră web care  va monitoriza traficul rutier din municipiu şi care va fi conectată la site-ul realizat odată cu implementarea proiectului.

¨      laborator dotat conform standardelor europene. Destinaţia sa principală este aceea de a asigura o monitorizare permanentă a calităţii aerului, atât prin intermediul staţiei automate amplasată la Satu Mare în paralel cu realizarea proiectului, cât şi prin interconectarea reţelei româneşti de monitorizare a calităţii aerului şi de avertizare a poluărilor accidentale în zona de frontieră realizată prin prezentul proiect – cu cea a părţii ucrainiene. De asemenea dotarea laboratorului permite biomonitorizarea efectelor poluării produse de traficul rutier în zona de frontieră, prin colectarea de frunze din copacii de pe marginea drumului şi supunerea acestora la probe de laborator.

Evaluarea vizează în special determinarea concentraţiei de metale grele şi va fi realizată de specialişti în domeniul protecţiei mediului.

Vizualizarea traficului va furniza informaţii care vor veni în completarea celor provenite de la staţia automată de monitorizare a calităţii aerului care este instalată în municipiul Satu Mare prin integrarea acesteia în reţeaua naţională de monitorizare (investiţie realizată de Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile).

Pentru asigurarea continuităţii activităţilor de monitorizare a calităţii aerului, prin proiectul Phare CBC România – Ucraina, se va realiza infrastructura de monitorizare a calităţii aerului în zona de frontieră cu Ucraina prin montarea de senzori, adică un sistem de detecţie utilizat pentru detectarea şi monitorizarea conţinutului de gaze toxice din mediul ambiant, amplasat atât la punctul de trecere frontieră a sistemului feroviar cât şi la circulaţia rutieră. Sistemul va fi compus din două unităţi de măsurare şi de o unitate centrală de colectare şi tranmisie date fără fir (wireless).

Totodată, prin laboratorul dotat conform standardelor UE din cadrul complexului se va demara activitatea de biomonitorizare, activitate care se va realiza cu implicarea tinerilor.

Rezultatele monitorizării calităţii aerului şi a biomonitorizării, a efectelor poluării produse de traficul rutier şi feroviar în zona de frontieră, vor putea fi utilizate ca bază de promovare a unor politici de transport cu orientare ecologică.

Avantajul complexului constă în crearea – într-un cadru natural deosebit – a unui spaţiu educaţional care să beneficieze de experienţa specialiştilor de mediu şi de o dotare la standarde europene şi în care, prin participarea Agenţiei de Protecţia Mediului Satu Mare, a administraţiei locale, societăţii civile şi agenţilor economici, dar şi prin cooperarea cu partenerii din Ucraina, să aibă loc conjugarea eforturilor unei largi palete de actori preocupaţi de reducerea impactului distructiv al activităţilor umane asupra naturii.

Bekessy  Elisabeta,
Director executiv
APM Satu Mare

 

În scopul promovării cooperării transfrontaliere, Uniunea Europeană a alocat fonduri şi a organizat variate iniţiative şi programe, astfel Statele Membre participă într-o politică regională europeană co-finanţată de fonduri europene. Politica de vecinătate a Uniunii Europene prevede obiective ambiţioase bazate pe angajamente comune şi implementarea reformelor economice şi instituţionale.

În acest sens, componenta „Dezvoltare economică şi socială” are ca obiectiv intensificarea cooperării economice şi sociale trasfrontaliere. Pe această prioritate, în cadrul Programului Phare CBC 2006 România – Republica Moldova, la  măsura 1.1. – Protecţia mediului şi naturii – Agenţia pentru Protecţia Mediului Vaslui, în parteneriat cu Asociaţia ECOVAS  Vaslui – România şi Asociaţia Obştească Cutezătorul Făleşti -Republica Moldova derulează proiectul  „Management comun România – Republica Moldova pentru protecţia calităţii  aerului”, pe o durată de 14 luni, începând cu septembrie 2008.

Proiectul contribuie la dezvoltarea unui sistem comun de management pentru protecţia calităţii aerului în regiunea  de graniţă  România – Moldova, prin înfiinţarea Centrului de Management Comun pentru Protecţia Aerului, instruirea specialiştilor  de mediu din cadrul autorităţilor de mediu din România şi Republica Moldova,  achiziţionarea şi amplasarea în zona de graniţă a unei staţii automate pentru monitorizarea calităţii aerului, asigurarea unui sistem informatizat de transmitere şi afişare a datelor în România şi Republica Moldova privind calitatea aerului, îmbunătăţirea calităţii şi cantităţii de informaţii de mediu de interes pentru publicul larg din această zonă printr-o informare eficientă.

Proiectul „Management comun România – Republica Moldova pentru protecţia calităţii  aerului”, Cod Proiect RO 2006/018 – 447.01.01.06, este finanţat 90% de Uniunea Europeană prin Programul Phare CBC 2006 România – Republica Moldova, având un buget de 547 000 Euro.

Proiectul răspunde nevoilor beneficiarilor finali, autorităţi locale publice din mediul rural şi urban din zona de graniţă România – Republica Moldova, autorităţi de mediu (Agenţii pentru Protecţie a Mediului din România şi Inspectorate Ecologice Raionale din Moldova), ONG-uri de mediu din zona ţintă a proiectului, populaţia şi agenţii economici cu activitate industrială din aria de implementare a proiectului, deoarece:

§  îmbunătăţeşte capacitatea de acţiune a autorităţilor de mediu şi a autorităţilor publice locale din zona de graniţă prin creşterea capacităţii operaţionale a acestora ca instituţii publice;

§  identifică oportunităţi pentru ONG-urile de mediu de colaborare transfrontalieră şi de acţiune în scopul informării publicului şi a reducerii impactului poluării atmosferei asupra societăţii umane;

§  creşte nivelul de informare al agenţilor economici cu privire la cadrul legal şi procesul de protecţie a calităţii aerului, în sensul alinierii acestora la standardele naţionale şi europene;

§  permite informarea eficientă a populaţiei, ceea ce permite demararea acţiunilor necesare pentru reducerea impactului poluării atmosferice asupra sănătăţii umane şi asupra biodiversităţii.
[/caption]

Rezultate estimate:

1. Centrul de management comun pentru protecţia aerului - dotat cu echipamentele corespunzătoare;

2. Starea calităţii aerului în regiunea transfrontalieră România – Republica Moldova;

Ø  1 Raport al studiului socio-demografic;

Ø  1 Raport al studiului de impact al activităţilor economice asupra calităţii aerului;

Ø  1 Raport al studiului de evaluare a dinamicii climatice în zona transfrontalieră;

Ø  Publicaţia  „Starea de calitate a aerului în zona tranfrontelieră România-Republica Moldova” – 1000 exemplare.

3. 40 de specialişti în protecţia mediului şi funcţionari publici din România şi Republica Moldova, informaţi – instruiţi în domeniul protecţiei calităţii aerului în context transfrontalier:

Ø  Publicaţie – Materialul de informare şi instruire – protecţia calităţii aerului în context transfrontalier România – Republica Moldova – 100 exemplare

4. Infrastructura de monitorizare a calităţii aerului în zona de graniţă – o staţie automată de monitorizare a aerului la standarde europene amplasată în zona de graniţă Romînia – în conformitate cu: Directiva Consiliului nr. 96/62/CE privind evaluarea şi managementul calităţii aerului, a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 243/28.11.2000 privind protecţia atmosferei şi a Ordinului Ministrului Apelor şi Protecţiei Mediului nr. 592/25.06.2002 (M.Of. nr. 765/21.10.2002);

5. Sistem informatizat de afişare şi transmitere a datelor obţinute din monitorizarea calităţii aerului în zona de graniţă România – Republica Moldova;

Ø  15 de persoane din România şi Republica Moldova, instruite privind  sistemul de transmitere si afisare a datelor.

6. Un grup de lucru şi coordonare intersectorial, transfrontalier pentru protecţia calităţii aerului;

Ø  30 de persoane din România şi Republica Moldova – membrii ai Grupului de lucru pentru elaborarea „Ghidul de acţiuni comune pentru protecţia calităţii aerului în context transfrontalier”.

7. Publicaţia Ghidul de acţiuni comune pentru protecţia calităţii aerului în context transfrontalier - 1 000 exemplare;

8. Pagina web – cu Forum de discuţii pentru managementul protecţiei atmosferei;

9. Creşterea cu 15% gradului de informare a publicului (populaţie, autorităţi, agenţi economici) cu privire la impactul poluării atmosferice asupra societăţii umane.

Prin proiect se creează premisele dezvoltării relaţiei bilaterale România - Republica Moldova la nivel regional în domeniul protecţiei mediului. Infrastructura de monitorizare şi sistemul de transmitere a datelor vor continua să funcţioneze şi să deservească zona transfrontalieră după finalizarea proiectului. Acest proiect are un grad mare de replicabilitate, la nivelul tuturor zonelor de graniţă atât în România cât şi în Republica Moldova.

Proiectul asigură un management comun de evaluare şi gestionare a calităţii aerului, prin monitorizare, pentru regiunea de graniţă România - Republica Moldova, implicând structuri public - private din cele două ţări, având în vedere: amploarea impactului poluării atmosferei asupra sănătăţii umane şi a biodiversităţii, lipsa informaţiilor despre indicii de poluare în special în zona transfrontieră, lipsa abordării transfrontiere a acestei probleme, lipsa informării publicului privind impactul poluării aerului asupra sănătăţii.

drd.ing. Budianu Mihaela
Agenţia pentru Protecţia Mediului Vaslui

 

Pagina 177 din 177

Infomediu Europa

S.C. RECYCLING INTERNATIONAL MAGAZINE S.R.L.
Sat Surani 107
Comuna Surani, Judetul Prahova
Telefon: +40 720 88 28 55

Ne puteți urmări și pe: